67# ZÜLKARNEYN: GÜNEŞİN KARA BALÇIKTA BATMASININ AÇIKLAMASI

Bilim Kuran'la Çelişmez

Zülkarneyn güneşin kara bir balçıkta battığını mı gördü, yoksa bu ayet müteşabih bir ayetti de müfessirler gerçek manasını bilmediğinden kelimeye kara balçık manasını mı veriyordular? Kehf suresi 83-98. ayetleri arasında Zülkarneyn’in doğuya, batıya ve kuzeye seferleri konu ediliyor. Her konusu ilginç olmasına rağmen güneşin kara balçıkta battığı şeklinde yorumlanan ayeti de çok ilginç ve altında muazzam bir hakikat barındırıyor.

Zülkarneyn kimdir

Zülkarneyn’in kim olduğu tam bilinmiyor. Bu konuda tarihte O’na benzer kişiler olduğu için farklı kişiler tarafından farklı tespitler var. Allah’ın günleri yani tarih insanlar arasında tekrarla döndüğü için (Ali İmran 140) Kuran’da bildirilen Zülkarneyn benzeri şahıslar her devirde var olmuş olabilir. Örneğin tarihte yaşamış Kartacalı Hannon isimli kralın Zülkarneyn benzeri bir sefer düzenlediğini ve kıssada anlatılan olayları birebir yaşadığını 8 nolu yazımızda anlatmıştık.

Fakat buradaki konumuz Zülkarneyn’in kim olduğundan ziyade kıssada geçen “Güneşin battığı yer” ve “güneşi kara bir göz” içinde batarken gördü ifadeleri olacak. Öyleyse başlayalım:

Zülkarneyn’in seferlerinde güneşin kara balçığa batması

Kuran’da geçen Zülkarneyn’i kısaca hatırlayacak olursak: Zülkarneyn doğuya ve batıya seferler düzenleyen büyük bir kraldır. Önce güneşin battığı yer diye bildirilen bir ülkeye veya şehire veya yere varıyor. Onun yanında zalim bir kavim buluyor ve zalimlik edenleri cezalandıracağını söylüyor.

Daha sonra güneşin doğduğu yer olarak adlandırılan bir ülkeye veya yere varıyor. Buradaki kavmin ise güneşten korunakları olmadığı belirtiliyor ki en basit anlam olarak bunların Afrika’da yaşayan avcı toplayıcılar gibi ilkel bir hayat sürdükleri ve yerleşik evlere sahip olmadıkları düşünülüyor. Sonra ki yaptığı seferde ise Yecüc ve Mecüc’ü buluyor ve onlara karşı aşılamaz bir set yapıyor.

Şimdi burada işleyeceğimiz konu güneşin doğduğu yer ve battığı yer meseleleri. Çünkü ayette bir incelik var ki bu inceliği kaçırırsanız ayetin bir yer isminden bahsettiğini anlamayabilirsiniz. Evet ayete konu olan güneşin doğduğu ve battığı yerler son keşiflerle birlikte anlaşıldı ki eski Dünya’da iki ayrı ülkeyi temsil ediyor.

Yazarın önerisi:  238# Eşcinselliğe zorlayan bir eşcinsellik geni olmadığı ortaya çıktı

İmago Mundi haritasında Güneşin battığı ülke

Şöyle ki; 1800’lü yılların sonunda Irak’ın güneyinde Fırat’ın kıyılarında bulunan bir tabletin Mezopotamya’da kurulmuş Babil krallığına ait olduğu anlaşıldı. Tablet bugüne kadar bulunan ilk Dünya haritasını içeriyordu. Tablete İmago Mundi denildi ve yazıları 1899 yılında çözülerek yayınlandı. [1]

Tabletin orta kısmında yani Dünya’nın merkezinde Babil imparatorluğu yer alıyor. Çevresinde ise Asurlular ve Urartu medeniyetleri gösterilmiş.[2] Bunların etrafında ise 7 adet üçgen yapı mevcut, bunlara adalar deniyor. Tabletin yarısı bulunabildiği için bu üçgen yapıların bir kısmı görünmüyor, fakat üzerindeki açıklama kısmından bu üçgenlerin nereyi ifade ettiği biliniyor. Aşağıdaki resimlerde bu tablet ve modern çizimi görünüyor.

babylonianworldmap15

indir (2)

Bu üçgenlerin her biri bir ülkeyi göstermekte olup bu ülkeleri şu şekilde adlandırmışlardır.[3, 4]

Üçgenlerin gösterdiği ülkeler

Birinci Üçgen, Arabistan yarım adasını ve okyanusu göstermektedir.

İkinci Üçgen, güneşin battığı ülkeyi gösterir.

Üçüncü Üçgen, kuşların bile varamayacağı deniz ötesini göstermektedir. Muhtemelen Akdeniz’i boylu boyunca tanımlamaktadır. Ulaşılamazdır.

Dördüncü Üçgen, gece parlak yıldızların olduğu kuzey batıyı göstermektedir.

Beşinci Üçgen, karanlık kuzeyi yani kuzey kutbunu göstermektedir.

Altıncı Üçgen, yeni gelenlere saldıran boynuzlu boğanın ülkesini göstermektedir.

Yedinci Üçgen, güneşin doğduğu ülkedir.

Güneşin doğduğu ve battığı ülkeler

Buradan anlaşıldığına göre eski Mezopotamya’nın “Güneşin doğduğu ülke” ve “Güneşin battığı ülke” diye adlandırdığı iki ülke vardı. Bu ülkeler muhtemelen devrinin büyük yerleşim yerlerini anlatıyordu.

Güneşin doğduğu ülkeden kasıt Hindistan veya Çin gibi uzak doğu ülkeleri olabilir, fakat güneşin battığı ülke ile hangi medeniyeti kast etmiş olabilir bakalım.

Mısır ve Heliopolis şehri

Eski Mısır’lıların taptığı bilinen en eski Tanrı’nın ismi Atum’dur. Milattan önce 2345 —2181 yıllarında Eski Mısır’da Ra-Atum veya Atum-Ra inancı yani “Akşam Güneşi”, “Batan Güneş” inancı ortaya çıkmıştır. [5] Bu dinin ana tapınağı Heliopolis (Güneş şehri)dir. Bu günkü Kahire’nin yakınlarındadır. Büyük Ra tapınağının güney doğusunda Atum-Ra yüksek rahiplerinin mezarları bulunmuştur (M.Ö 2345-2181).

Yazarın önerisi:  88# İnsan ne ile yaratıldı?

Heliopolis şehrine Arapça’da “Ayn Şems” denir. Ayn kelimesi göz demek olup fakat su gözelerine de ayn dendiği için Ayn Şems  demek Güneşin gözü veya Güneş’in Pınarı anlamındadır. Nil Nehrinin 8 kilometre doğusundadır.[5]  Tevrat’ta geçen ismi “ir hašemeš’ “Güneş Şehri” veya Beth Shamas adında bahsedilmektedir.[6] Yunancada’ki ismi ise Helios olup yine Güneş şehri demektir.

İşte İmago Mundi haritasında gösterilen Güneşin battığı şehir veya ülke muhtemelen burası idi ve Kuran da İmago Mundi haritasındaki gibi güneşin battığı yeri yani şehri müteşabih olarak tarif ediyordu. Buradan çıkaracağımız sonuç ise Zulkarneyn’in batıya olan seferinin Mısır’a ve Heliopolis şehrine olduğudur.

Zülkarneyn’in mücadele ettiği ve Horus’un gözüne tapan tapınakçılar

Bu Heliopolis kentinin tapınılan Tanrısı ise Ra’dır. Ra güneş Tanrısı demektir ve bu kentte Ra’nın tapınağı vardır. Ra’nın sembolü ise güneşin içine battığı bir göz sembolüdür. Bu sembolde güneş Ra’yı temsil eder, tek göz ise Horus’un gözünü. Horus ise diğer bir Tanrı’dır. Bu sembol tapınağın ve şehrin her yerinde vardır. Horus’un gözünün sağ yanında Nekhbet ve sol yanında ise Wadjet durmaktadır.[5]

Ekran Alıntısı.PNG

165073180-612x612.jpg

Kabala öğretilerinin Horus’a ve Ra’ya  tapınma ayinlerinde kullanıldığı bu öğretiler hiçbir zaman kaybolmadı, kendilerini gizleyerek sürekli devam etti. Bu göze daha sonra tapınakçılar ve masonlar hizmet etmeye devam edecek ve efendileri Horus’un Dünya’nın sonuna doğru yeniden Dünya’ya getirileceğine olan inanışlarını korumaktadırlar. Mason örgütleri ve İlluminati gibi bu göze sadık olan örgütler göze “herşeyi gören göz” adını verirler. Bu gözün piramitin tepesinde yer alması da zaten kaynağını gösteriyor. Ve tek gözlü efendileri Horus’u zamanın sonunda beklemektedirler.

Bu sembole ayrıca Yahudi inanışında da “herşeyi gören göz” denir. Güneş bu gözde doğar ve batar. Piramitin içinde Horus’un gözünün tarif edilmesi antik Mısırlılar zamanında olmamıştı. Bu tasvirin en erken olarak Rönesans devrinde kullanıldığınına dair kayıtlar var. Fakat gözün içinde güneşin batması tasviri tamamen antik Mısırlılara ait bir tasvirdir ve mitolojik Tanrılarını simgeler.

Şimdi bu bilgiler ışığında Kehf 86 ayetine bakalım:

Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman, onu kara bir Ayn içinde batarken buldu.”

Yazarın önerisi:  83# Hz. Muhammed Ay'ı yardımı?

Ayetteki ayn kelimesi göz demektir

Ayette kullanılan Ayn kelimesi göz anlamında olup, Müslümanlar tarafından güneşin gözde batmasına bir anlam verilemediği için, Ayn kelimesinin yan anlamını esas alarak güneşin kara bir su gözesi yani bir su pınarı içinde battığını anlattığını düşünmüşler ve kara göz kelimesini bulanık su gözesi veya “kara balçıklı su” diye anlamayı tercih etmişlerdir.

Oysaki ayetin Arapçasında pınar tabiri yoktur, Ayn asıl anlamıyla göz demektedir. Ayette geçen hamietin kelimesi kara anlamına gelir. Meal yazarlarının kullandığı pınar veya kara balçık tabirinin yorumlara dayanmakta olup ayetin tam anlamını vermediğini bilelim. Kelimenin ilk anlamı “kara göz” ‘dür.

Bu anlattıklarımı toparlayacak olursak, bir Mezopotamya kralı olan Zülkarneyn batı yolculuğunu Mısır’a yapmış ve İmago Mundi haritasında belirtilen “Güneşin battığı ülke” tabiri ile Mısır’a ulaşmıştır. Orada putperest insanlar buldu ki bu insanlar Güneşin battığı göze tapıyorlardı. Burada gördüğü hiyerogliflerde güneş gözün içinde batıyor olarak tasvir edilmişti ve Kuran, Zülkarneyn’in bu seferinin nereye olduğunu belagatlı bir şekilde ipuçları ile bu şekilde anlatmıştı.

Güneşin gözü şehri

Bu tapınakların bulunduğu şehrin ismi de Heliopolis “Güneşin gözü” anlamına geldiği için ve güneşin içine battığı göz simgeleriyle donatılmış bir şehir bulduğu için ayette “güneşi kara gözde batıyor” buldu denmiştir.

Bu ayet eski Müslümanlardan çok dünya’nın sonunda gelecek Müslümanlara mesajlar taşımaktadır. Bu ayetin gerçek manası ancak çağımız Müslümanları tarafından anlaşılabilmiştir ve mesajı bizleredir. Tek göze tapanlara dikkat çekilmek istenmiş ve bunların zalimler olduğu haber verilmiştir. Bu tek göze tapanlar da tarihin hiçbir devrinde şimdiki olduğu kadar güçlenip azgınlaşmamışlardı.

Bu ayete “Güneş’i bir pınar içinde veya kara balçık içinde batarken buldu” anlamı vermek yanlış bir mealdir. Doğru meal şu şekilde olmalıdır: “Güneşin battığı yere (denilen ülkeye) varınca, kara bir göz içinde bir güneş batımı buldu” Kehf86

Kaynaklar

 1. Smith, C.D., Imago Mundi’s logo the Babylonian map of the world. 1996.
 2. http://www.ancientpages.com/2015/09/10/imago-mundi-famous-babylonian-world-map-is-the-earliest-known-in-the-world/.
 3. https://www.thevintagenews.com/2017/01/08/imago-mundi-is-the-name-of-the-babylonian-map-which-is-the-oldest-in-the-world/.
 4. https://traveltoeat.com/babylonian-world-map-british-museum-london/.
 5. https://infogalactic.com/info/Heliopolis_(Ancient_Egypt)
 6. http://www.akevler.org/AkevlerMakaleler/833/SonYor/10153/Mete-Firidin/Gozdeki-Batan-Gunes.

blank

 1. Avatar
  Dersverenuyaran

  İki dağ arasına yetecek demiri ve bakırı sanki bulup getirmek çok kolay normal sıradan bir şeymiş gibi Zülkarneyn ora halkına “bana demir,bakır.getirin ” demesi daha garip değil mi ? Sanki bakkala ekmek almaya gönderiyor..halk demiri bakırı buldu diyelim..bu arada aradan epey zaman geçecek.yecuc mecuc fırsatını bulup kaçabilirdi..niye kaçmadı.zülkarneyn yecuc mecucu geçici olarak felç mi etti ? .duvarı örünce yecüc mecüc orda havasız ,karanlıkta nasıl yaşayacak ? .enterasan..bunlara inanmayınca cehenneme.giriyoruz öylemi.? detaylı kitap deniyorda,detay gören beri gelsin..

  Cevapla
  1. Avatar
   kurangunlukleri Yönetici

   İki dağ arasına set kurunca iki dağ arasını tamamen doldurman gerekmiyor. Kafkasyadaki derbent geçidini kapatan demirkapı setti kuzeyli azgın kavimlerin güneye inmesini engellemek iöin yapılmıştır ve tıpkı Zülkarnryn setti tarifine uyar. Demir ve bakır kullanılarak yapılmıştır.

   Cevapla
 2. Avatar
  nicholaswalt

  Burda ki ve bir çok yerde ki anlatımlar birebir çevrilemez. Zülkarneyn; İngilizlerin atası olan Keltlerde ki tanrı Cernunnos, Türklerde ki Oğuz Han ve birbirinden bağımsız zaman ve mekanlarda yaşamıs zaman ve mekan yolculuğu yapabilen ve bir çok bilgiye sahip olan kişdir. Balçıkta batan güneş muhtemel kara deliğin (kara bir göz içinde) yuttuğu bir güneş ve sisteminde bulunduğu uygarlıkla alakalıdır. Yecüc ve mecüc dedikleri dış dünyadan gelen muhtemel solucan deliği ile dünyayı istila etmeye çalışan varlıklar. Aslında kapattığı iki dağ arasında ki solucan deliğidir.

  Cevapla