149# Eski Türkler okumadıkları bir kitaba iman ettiler yalanı

Dinler

Bir kişi, ateist bir sitede yorum yapmış. Demiş ki “İlk Türkler okumadıkları bir kitaba inandılar”. Bu sözü, söyleyenlerin cehaletlerine verip onları biraz aydınlatmak istiyorum.

Türklerin İslami ilimleri üzerindeki etkisi o kadar büyüktür ki böyle bir millete İslamiyet’i ve Kuran’ı bilmiyor demek en kibar ifadesiyle cehalettir. Türklerin kendi dinlerine bilgisiz kaldığı tek dönem geçen yüzyıl olmuştur. Bu cehalet te kaçınılmaz olarak İslam’a yabani nesiller doğurmuştur.

Öncelikle ateistlerin yaymaya çalıştığı gibi Türkler kılıçla falan İslam’a girmiş değildir. 751 yılında Talas savaşında Çinlilere karşı savaşan Abbasilere yardım eden Türkler bu vesileyle İslam’ı tanımış, etkilenmiş ve kendi özgür iradeleriyle İslam’a girmişler. Kendileri de gittikleri ve feth ettikleri topraklarda kimseyi İslam’a zorlamamış herkesi kendi dinlerini seçmekte serbest bırakmışlardır.

Türkler İslami ilimleri çok iyi bilen medrese yapılarına sahipti ve hatta denilebilir ki İslamiyet’in Kuran ve Sünnet temelinde fikri alt yapısını sistemleştirip yaygınlaştıranlar Türkler olmuştur.

Örneğin Sünni kelamın kurucusu ve en büyük akaid âlimi olan İmam Maturidi Orta Asya’da doğmuş yaşamış bir Türk âlimidir. Kuran ilminin hem Türkler arasında hem tüm Müslüman ülkeler arasında yayılmasına öncülük etmiştir. 800’lü yıllarda yaşamıştır.

Aynı dönemde, bir Türk olan Buhari en meşhur hadis külliyatını yazmıştır.

Yazarın önerisi:  250# Kıble ile Kibele'nin alakası var mı? Kibele taşı Hacer-ül Esved midir?

En yaygın tasavvufi hareket olan Nakşibendi ekolünü sistemleştiren Bahauddin Nakşibendi ve ondan sonra bu ekolü öğreten talebeleri Türk’türler.

Anadolu’nun fethinden sonra Anadolu’ya İslamı ve Kuran’ı öğretmesi için binlerce halifesini gönderen Türk’ün ismi Ahmed Yesevi’dir.

Bu insanlara Horasan erenleri denirdi, Fars olduklarını iddia edenler olmuşsa da bu gerçek değildir. Türk topraklarında doğmuş, yaşamış ve ölmüş bu insanların hepsi Türk’tü. Türk olup olmamaları İslam açısından çok önemli değil ama ilk Türkler Kuran’ı bilmeden iman ettiler yalanını çürütmesi açısından önemli. Kuran’ın Türkçe’ye tercümesini daha 900’lü yıllarda yapmışlardı (İnan, Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Tercemeleri, s. 4, 8). Yine İslam âlimlerinin yazdıkları tefsirler de Türkçe’ye erken yıllarda tercüme edilmiştir.

Türkler Anadolu’ya girdikten sonra gerek Selçuklular ve gerekse de Osmanlılar eliyle Balkanlar’dan Afrika’ya kadar ülkenin her yerine her şehrine çil çil medreseler serpiştirmişlerdir. Bu medreselerde toplumun ihtiyacı olan pozitif bilimler ve İslami bilimlere ait âlimler yetiştirilmekteydi. İstanbul, medreseleriyle bu anlamda Bağdat ile birlikte İslami ilimlerin beşiği idi. Süleymaniye medresesi en saygın İslami ilim medreselerinden biridir.

Kısaca Türkler okumadıkları kitaba iman ettiler değil, doğrusu şöyle olacak; “Türkler Kuran ilimlerini Dünya’ya öğrettiler”. Şimdinin porno ve eşcinsellik savunucusu bazı zıpçıktı materyalist gençleri de işte bu ceddin mirasyedi torunlarıdır. Maksat hâsıl olduğundan konuyu burada kısa kesiyorum. Türklerin pozitif ilimlere ve İslami ilimlere olan katkısını uzun okumak isteyenler internetteki vakitlerinin bir kısmını bu konulara da ayırabilir.

Yazarın önerisi:  219# Allah insanları savaştırmak mı istiyor? Muhammed 4, Tevbe 5 ayetlerinin öncesi sonrası