246# Kuran soru sormayı yasaklar mı?

Genel

Soru: Maide 101 ‘e göre Kuran soru sormayı yasaklar mı? Cevabı hoşunuza gitmeyecek şeyler sormayın ne demektir?

Cevap: Ateistlerin yine Kuran’ın genel bağlamına bakmaksızın cımbızlayarak ve anlamını çarpıtarak servis ettikleri ayetlerden bir tanesi de Maide 101 ve 102 ayetidir. Bu düşünemeyen fakat sorguladıklarını sanan arkadaşları izlerken diyorum ki “bu anlayamadıkları ayetten dolayı mı ateist olmuşlar şimdi? Öyleyse ben bu ayetin onların anlamak istediği şeyi anlatmadığını göstersem acaba Müslüman olurlar mıydı?” Neyse çok su götürecek bu konuyu başka yazılarımıza bırakıp konumuza bakalım.

Maide 101 ve Maide 102

Maide 101-102: “Ey İnananlar! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kuran indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir. Allah Bağışlayan’dır, Halim’dir. Sizden önce bir millet onları sormuştu, sonra da onları inkâr etmişlerdi (kafir olmuşlardı).”

Aslında bu ayeti (şartlanmış bir ateist olmaması şartıyla) bir çocuğa da okutsanız ne demek istediğini anlar. Ayet diyor ki “Cevabı hoşunuza gitmeyecek şeyler sormayın”. Hiçbir soru sormayın mı diyor burada sayın sorguladığını sanan ateist?

Tefsir kitaplarında ayrıntıları olan bu konu şu demektir: Bazıları Peygambere gelip sorular soruyordu, eğer peygamber onları destekleyecek bir cevap verirse memnuniyetle dönüp peygamberi referans gösteriyorlardı.

Yazarın önerisi:  150# Hz. Aişe'ye atılan zina iftiralarına cevap

Fakat vahiyle hareket eden Peygamberin cevabı eğer hoşlarına gitmezse bu defa yüzünü asarak geri dönüyorlardı, bazen de bu cevabı inkâr ediyorlardı. Haliyle peygambere gaybi haberleri sorup da gelen cevapları kabul etmemek zaten o peygambere inanmamaktır ve dini literatürde bu işin adı küfürdür (kâfirlik, inançsızlık).

Sorgulama Ayetleri

Fatır 37: ”Size DÜŞÜNECEK kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi?”

Rum 28: “…DÜŞÜNEN BİR TOPLULUK İÇİN âyetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.”

Mülk 10: “Yine şöyle derler: “Eğer kulak vermiş veya AKLIMIZI KULLANMIŞ OLSAYDIK, şu alevli ateştekilerden olmazdık.” (Mülk Suresi, 10)

Yunus 100: “ALLAH AKILLARINI KULLANMAYANLARIN üzerlerine pislik yağdırır.” (Yunus Suresi, 100)

Fatır 37: Onlar orada, “Ey Rabbimiz! Bizi çıkar. Daha önce yaptıklarımızın aksine iyi işler yapalım” diye feryat ederler. Kendilerine, “Size, düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Şimdi tadın azabı! Zâlimlerin yardımcısı yoktur” denir.

Yaratılışın sorgulanması emri

Ali İmran 191: “Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. (Ve derler ki:) “Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru.”

Tarık 5: “İnsan neden yaratıldığına bir baksın.”

Yazarın önerisi:  3# Gönlünü Allah'a kapatmak

Ankebut 20: ““Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah’ın mahlûkatı başlangıçta nasıl yarattığına dikkatlice düşünerek bakın, inceleyin.”

Allah aşkına daha nasıl “aklınızı kullanın ve sorgulayarak Allah’ı bulun” diyecekti, bazı ateistler gibi küstahlaşmayı sorgulama olarak mı sunacaktı?

Dini aklı kullanarak anlamak emri

Bakara 170: “Allah’ın indirdiğini (Kur’an’ı) izleyin!” denildiğinde: “Hayır, biz atalarımızdan gördüklerimize (geleneksel alışkanlıklara, inançlara ve eylemlere) uyarız!” diye cevap verirler. “Ya ataları akıllarını kullanmadı ve doğru yolu bulamadılar ise?”

Özetle

Maide 101 ve Maide 102 ayetlerinde deniyor ki; Bazı işlerinizde hatalı olup olmadığınızı merak ediyorsunuz. Belki vicdanınızı rahatlatmak belki insanlara kendinizi ispatlamak için Peygamberi yanınıza alacağınızı umarak gelip sorular soruyorsunuz. Eğer haklıysanız seviniyorsunuz fakat haksız çıkarsanız Peygambere karşı olumsuz duygular besleyenler oluyor.

Oysa bu tür soruları sorup da inkâra gitmeyin. Haklı da olsanız haksız da olsanız Allah vicdanınızı sızlatan bu şeyleri affetmiştir. Allah bu konuyu açmıyorsa sorumluluğunuz yoktur. Eğer aldığınız cevap sizi üzecekse gelip bunları peygambere sormayın, çünkü eski peygamberlere de böyle yapıp sonunda verilen cevapları beğenmedikleri için veya inkar ettikleri için iradeleriyle dinden çıktılar.

Sonuç

Maide 101 ve Maide 102 ayetleri örneğinde olduğu gibi, Kuran ayetleri bazıları tarafından kasti olarak anlamları çarpıtılmaya çalışılıyor. Kuran’ın bağlamı nazara alınmadan tek bir ayet üzerinde mantık ve kelime oyunları yaparak Kuran ayetleri şeytani düşüncelerle eğri gösterilmek isteniyor. Bu durum ise maalesef Kuran ilimlerine karşı iyice yabancılaşmış fakat sorsanız Müslümanım diyen kişilerin umurunda bile değil. Umurunda olan bazı kesimler ise meseleyi ilimle ve doğrusunu anlayarak ve göstererek çözmek yerine cehaletten gelen çaresizlikle meseleyi kaba kuvvetle, sansürle veya güçle çözmeye çalışıyor. Oysa dine gelen saldırı ilmen olursa buna ancak ilimle karşılık verebilirsiniz. Ne sansür ne de kaba kuvvet gerçek bilginin sağladığı gücü ve batılı susturucu etkisini sağlayamaz.

Yazarın önerisi:  185# İnekler, koyunlar gökten mi indi?

İnsanımızın gözlerinin açılıp, sahte sanal lezzetlere değil Kuran’a ve dinlerine sahip olmaları dileği ile.

 1. blank
  Xədicə

  Sual:Maidə 101-ci ayəyə görə Quran sual verməyi qadağamı edir?.Cavabı xoşunuza gəlməyəcək şeylər soruşmayın nə deməkdir?
  Cavab:Ateistlərin yenə Quranın ümumi kontekstinə baxmadan,əksildərək və mənasını təhrif edərək servis etdikləri ayələrdən bir dənəsi də Maidə 101 və 102-ci ayələrdir.Bu düşünməyən amma sorğuladıqlarını düşünən dostlara baxdıqda görürəm ki “bu anlaya bilmədikləri ayəyə görəmi ateist olublar indi?
  Elə isə mən bu ayənin onların anlamaq istədiyi şeyi demədiyini göstərsəm görəsən müsəlman olacaqdılar?Nəysə bu mövzunu başqa yazılarımıza buraxıb indiki mövzumuza baxaq.
  Maidə 101-102:”Ey iman gətirənlər! Sizə bəlli olduqda xoşunuza gəlməyəcək şeylər barəsində soruşmayın. Əgər onlar haqqında Qur´an nazil edildikdə soruşsanız, onlar sizə aydın olar.Allah onları (indiyə qədər verdiyiniz bu cür sualları) bağışladı. Allah bağışlayandır, həlimdir!
  Sizdən əvvəl bir tayfa da onları soruşmuş, sonra da onları inkar etmişdilər (kafir olmuşdular)”
  Əslində bu ayəni(şərtlənmiş bir ateist olmaması şərti ilə)bir uşağa da oxutdursanız nə demək istədiyini anlaya bilər.Ayə deyir ki”Cavabı xoşunuza gəlməyəcək şeylər soruşmayın.”Heç bir sual verməyinmi deyir burda “cənab” sorğuladığını düşünən ateist?
  Təfsir kitablarında detalları olan bu mövzu bu deməkdir:
  Bəziləri peyğəmbərə gəlib suallar verirdi,əgər peyğəmbər onları dəstəkləyəcək bir cavab versə məmnuniyyətlə dönüb peyğəmbəri referans göstərirdilər.
  Amma vəhylə hərəkət edən Peyğəmbərin cavabı əgər xoşlarına gəlməzsə bu dəfə üzlərini asaraq geri dönürdülər,bəzən də bu cavabı inkar edirdilər.
  Belə olduqda peyğəmbərdən qeybi xəbərləri soruşub gələn cavabları qəbul etməmək onsuz da o peyğəmbərə inanmamaqdır və dini ədəbiyyatda bu işin adı küfrdür(kafirlik,inancsızlıq)
  Sorğulama ayələri
  Fatir 37:”Sizə DÜŞÜNƏCƏK kimsənin düşünə biləcəyi qədər bir ömür vermədikmi?”
  Rum 28:”…DÜŞÜNƏN BIR TOPLUM ÜÇÜN ayələri belə ayrı-ayrı açıqlayırıq.”
  Mülk 10:”Yenə belə deyərlər:Əgər qulaq vermiş və ya AĞLIMIZI IŞLƏTMIŞ OLSAYDIQ,bu odlu oddakılardan olmazdıq.”
  Yunus 100:”Allah AĞILLARINI IŞLƏTMƏYƏNLƏRIN üzərinə bəla yağdırar.” Yaradılışın sorğulanması əmri
  Ali Imran 191:”O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlar, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər (və deyərlər): “Ey Rəbbimiz! Sən bunları boş yerə yaratmamısan! Sən pak və müqəddəssən! Bizi cəhənnəm odunun əzabından qoru!”
  Tariq 5:”Elə isə insan nədən yaradıldığına bir baxsın!”
  Ənkəbut 20:””Yer üzünü gəzib Allahın məxluqatı əvvəldən nə cür yaratdığına baxın.”

  Siz Allah daha necə”ağlınızı işlədin və sorğulayaraa Allahı tapın”deyəcəkdi?Bəzi ateistlər kimi təkəbbürlü olmağı sorğulama olaraqmı göstərəcəkdi? Qısaca
  Maidə 101 və Maidə 102-ci ayələrdə deyilir ki;Bəzi işlərinizdə xətalı olub olmadığınızla maraqlanırsınız.Bəlkə vicdanınızı rahat etmək,bəlkə insanlara özünüzü sübut etməm üçün peyğəmbəri yanınıza alacağınıza ümid edərək gəlib sual verirsiniz.
  Əgər haqlısınızsa sevinirsiniz amma haqsız çıxsanız peyğəmbərə qarşı mənfi duyğular bəsləyənlər olur.
  Halbuki bu kimi sualları soruşub da inkara getməyin.Haqlı da olsanız haqsız da olsanız Allah vicdanınızı sızıldadan bu şeyləri bağışlamışdır.Allah bu mövzunu açmırsa məsuliyyət daşımırsınız.
  Əgər aldığınlz cavab sizi qəmgin edəcəksə gəlin bunları peyğəmbərdən soruşmayın,çünki əvvəlki peyğəmbərlərə də belə edib sonunda verilən cavabları bəyənmədikləri üçün və ya inkar etdikləri üçün iradələri ilə dindən çıxdılar.
  Nəticə
  Maidə 101 və Maidə 102 ayələri misalı ilə olduğu kimi,Quran ayələri bəziləri tərəfindən qəsdən mənaları dəyişdirilməyə çalışılır.
  Quranın konteksti nəzərə alınmadan tək bir ayə üzərində məntiq və kəlmə oyunları edərək Quranın ayələri şeytani düşüncələrlə əyri göstərilmək istənir.Bu vəziyyət təəssüf ki Quran elmlərinə qarşı tamamilə yadlaşmış amma soruşsanız müsəlmanam deyən insanların vecinə belə deyil.
  Vecinə olan bəzi qisim insanlar isə məsələni elmlə və doğrusunu anlayaraq və göstərərək həll etmək yerinə cəhalətdən gələn çarəsizliklə məsələni kobud şəkildə,güclə həll etməyə çalışır.
  Halbuki dinə gələn hücum elmi olsa buna ancaq elmlə qarşılıq verə bilərsiniz.Nə ört-basdır nə də kobud güclə həqiqi bilginin verdiyi gücü və batili susdurucu effektini verə bilməz.
  Insanımızın gözlərinin açılıb,saxta virtual ləzzətlərə deyil Qurana və dinlərinə sahib olmaları diləyi ilə.

  Cevapla