213# Kuran ve Tevrat arasında neden farklar var?

Kuran ve Tevrat arasındaki benzerlikler ve farklar Dinler

Soru: Kuran ve Tevrat arasında farklar var, bu farklar neden kaynaklanıyor?

Cevap: Kur’an, Yahudilerin kitabı Tevrat ile aynı konulardan bahsederken bazı ayrıntılarda Tevrat’ın aksini söyler yani bazı konularda Kuran ve Tevrat arasında farklar var. Bu durum ise Kuran’ın Tevrat’ı yanlışlarıyla ve tahrifleriyle taklit eden bir kitap olmadığını gösterir, aksine Tevrat’ın tahrifiyle meydana gelen önemli yanlışları düzeltir ve Tevrat’ın da ilahi bir kitap olduğunu bildirir.

Kuran ve Tevrat arasında farklara çeşitli örnekler

Tevrat’ta Allah Dünya’yı 6 günde yaratmış ve yedinci gün dinlenir. Günler ise sabah ve akşamın olduğu Dünya günleridir. Kuran ise 6 günde yarattı der ama sabah ve akşamın olduğu Dünya günleri olduğunu söylemez ve Allah’ın yorulmayacağını ekler. Yani Tevrat’ta karıştırılan yanlışlar düzeltilir. Sonra Tevrat’ta İsrailoğulları’na tapılacak bir buzağı yapan Harun olarak gösterilir ama Kuran der ki Harun yapmadı aksine Harun onları durdurmaya çalıştı.

Tanah’ta Süleyman kâfir oldu der, Kuran düzeltir ve Süleyman asla kâfir olmadı der. Tevrat’a göre İsmail a.s. Peygamber değildir, ama Kuran onun bir Nebi olduğunu söyler. Tevrat’a göre İbrahim’in kurban etmek istediği oğlu ishak’tır ama Kuran düzeltir ve İsmail olduğunu söyler. Süleyman ve Davut a.s. Tevrat’a göre sadece kraldır. Kuran ise onların Peygamber ve kral olduklarını söyler. Haman, Tevrat’ta Pers kralının yardımcısıdır, Kur’an ise firavunun bina ustası olduğu şeklinde düzeltir.

Savaşa giderken, dizlerinin üzerine çökerek su içen askerlerin komutanı Tevrat’a göre Gideon’dur, Kur’an ise bu olayı Talut’un başından geçti diye düzeltir. Musa’nın kimin tarafından evlat edinildiği Tevrat’ta firavun’un kızı olarak geçer, Kuran ise karısı olarak düzeltir.

Tevrat’ın yapısı

Kuran ve Tevrat arasında olan farkları anlamak için Tanah’ın ve Tevrat’ın öyküsünü bilmek gerekiyor. Kuran’ın neden Tevrat’taki yanlışlarda bir kısım düzeltmeler yaptığını ve Tevrat’ın neden orijinalliğini korumadığını anlamak için Tevrat tarihini iyi bilmek gerekiyor. Fikir vermesi için kısaca açıklayalım. Yahudilerin kutsal kitaplarının toplamı TANAH’tır. TANAH üç ana bölümden oluşur, ilk bölüm olan TEVRAT 5 kitaptan oluşur. İkinci bölüm olan NEVİİM 8 kitaptan oluşur. Bu sekiz kitaptan biri 12 peygamberin kitaplarının birleştirilmesiyle oluşur. Üçüncü kısım olan KETUVİM ise 11 kitaptan oluşur.

Yazarın önerisi:  Kuran'a neden inanmıyoruz diyen ateistin 99 iddiasına cevaplar

Tevrat: Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye

Neviim: Yehoşua/Yuşa, Hâkimler, Samuel, Krallar, Yeşa‘yahu/İşaya, Yeremya, Hezekiel

12 peygamberin kitabı: Hoşea, Yoel, Amos, Ovadiya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Tzefanya, Hagay, Zekeriya, Malaki

Ketuvim: Tarihler, Tehillim/Mezmurlar, Eyüp, Mişle/Süleyman’ın Meselleri, Rut, Neşideler Neşidesi, Kohelet/Vaiz, Eha/Ağıtlar, Ester, Daniel, Ezra-Nehemya

Yahudilerin kitapları

Yahudilerin yazdıkları kitaplar sadece bunlar değildir. Çok sayıda kitap yazmışlardır. Fakat tıpkı uydurma inciller yazıldığı için İznik’te toplanan konsil İncilleri eleyerek dörde indirdiği gibi, Yahudiler de Allah’ın vahyi diye çok sayıda kitap yazmışlar, yine Yahudiler’in farklı yüzyıllarda oluşturduğu konsiller vasıtasıyla bu kitaplar elene elene yukarıda saydığım kitaplar kanonik (resmi) olarak kabul edilmiştir.[1] Yahudiler’in Allah adına kitaplar yazdıkları Kuran’da da geçer:

Bakara 79: “Karşılığında az bir ücret alabilmek için kendi elleriyle kitap yazıp da sonra: “İşte bu Allah katından gelmedir” diyenlere yazıklar olsun. Yazdıklarından dolayı da onlara yazık olsun, kazandıklarından dolayı da!”

Yahudi kitapları tek bir zaman diliminde yazılmamış, 1500 yıllık bir süre içinde sürekli yenileri yazılmıştır. Genel görüşe göre Tevrat, Ezra tarafından M.Ö. V. yüzyılda, sonra Neviim M.Ö. II. yüzyılın başlarında, ardından da Ketuvim M.S. 90’lı yıllarda toplanan Yavne Toplantısı’nda son halini almıştır.

Rafa kaldırılan kitaplar

Yahudi kaynaklarında “rafa kaldırılan kitaplar” ve “dışlanan kitaplar” diye ifadeler geçer. “kitabı rafa kaldırma” ifadesi bir kitabın hem yazım hatalarından dolayı kullanılmaz hale geldiğini,[2] hem de kutsal metin koleksiyonuna alınmamasını ifade eder.[3]  Konuyla ilgili mesela Yahudiler tarafından Hezekiel, Vaiz ve Süleyman’ın Meselleri kitaplarının rafa kaldırılması önerilmiştir [4] fakat bu öneri kabul edilmemiştir, bu kitaplar hâlâ TANAH’ta okunmaktadır. Kaynaklarda geçtiği üzere Ben Sira, Sefer Refuot ve Sefer Yuhasin adlı kitaplar ise rafa kaldırılmış, yani kutsal metin kanonuna alınmamıştır.[5]

Yine Tanah’ta atıf yapılan Sefer ha-Yaşar, Sefer Milhamot Ha-Şem, Sefer Divrey Şlomo ve benzeri kitaplar da uydurma olduğu anlaşıldığından olsa gerek kaldırılmıştır.[6] Yahudi Rabbileri bu dışlanan kitapları okuyanların ahirette mahrum kalacağını belirtmiştir.[7] Yine Ben Laana’nın, Homer’in ve sonradan yazılan kutsal olduğu iddia edilen bazı[8] kitaplar da dışlanmıştır. Yahudilerin şammay okulu da Vaiz kitabını reddetmesinin sebebi bu kitaba girmiş Helen uygarlığı etkisi olduğu açıklanmıştır.[9] Fakat kitabı kaldırmaya güçleri yetmemiştir, hâlâ TANAH içindeki kitaplardan biridir.

Yazarın önerisi:  152# Hacer-ül Esved, Hinduların Shiva Lingasından mı alınmıştır?

Homer’e ve Yahudi geleneğinde Tyana’lı Apollonius’la özdeşleştirilen Ben Laana’ya atfedilerek dışlanan kitapların ortak özelliği Helen kültürüne aidiyettir.[1] Alon kitapların reddedilmesi olgusunun çok daha eski olduğunu ve kadim zamanlarda da bu tür problemlerin olduğunu belirtir.[10] Reddedilmeleri yasaklanma anlamında değil sahih olmadıklarının kabul edilmesi anlamındadır.

Grabbe Yahudiliğin kitap merkezli bir din değil daha çok mabet merkezli olduğunu vurgular, kitapların önem kazanıp doğruyu yanlıştan ayıklama ihtiyacının ise mabedin birinci defa yıkılmasından sonra önem kazandığını ifade eder.[11] O dönem de Tevrat’ın aslı kaybolmuştur ve on yıllarca sonra Ezra ve diğer Rabbiler tarafından hafızalarından yeniden yazılmıştır.

Ezra’nın Tevrat’ı (Tanah’ı) aklından yeniden yazması

Tevrat’ı yeniden yazdığı için Ezra (Üzeyir) Yahudiler için çok önemli bir kişi olmuş, Rabbiler Ezra’yı Musa ile bir tutmuş [12] ve Kuran’ın bildirdiğine göre bir kısım Yahudiler bir zamanlar ileri giderek Ezra’yı Tanrı’nın oğlu olarak nitelendirmişlerdir (Tevbe suresi 30). Bu aşırıya gitmenin sebebi ise muhtemelen yeniden yazılan Tevrat’a olan güvenleri sağlamak için Ezra’nın kutsallaştırılması olabilir.

Ezra’nın Tevrat’ı toplama çalışmalarından sonra bile farklı kitapların halk arasında dolaşması ve toplumda probleme yol açmadığı gerçeği Yahudiler açısından standart bir metnin o zamanlar çok önemli olmadığını göstermektedir.[1] Grabbe M.Ö. II. yüzyılda Tevrat, Neviim ve büyük ölçüde Ketuvim’deki kitapların kabul edildiğini ve sonradan birkaç kitap daha eklenerek bugünkü TANAH kitabının bu haliyle kabul edildiğini söyler. [13]

Kuran, Yahudilerin kendi kitaplarına bir kısım tahrifatlar yaptığını söylemiş, bunların hayati öneme sahip bir kısmını düzeltmiştir. Bu düzeltmeyi yapan Kuran Yahudilere elinizdeki Tevrat’ı okumayı bırakın demediğine de dikkat etmek gerekiyor (Maide 68-69). Fakat Kuran TANAH kitabındaki sadece Tevrat ve Zebur’a atıf yapar, diğer kitapların Allah’tan olduğuna dair bir ifadesi yoktur. Bu durumda bu diğer kitaplar tümüyle doğrudur veya tümüyle yanlıştır diyemeyiz.

Yazarın önerisi:  268# Allah isminin kökeni - EL ve Cebrail isimleri

Sonuç

İslam haricindeki diğer dinler, kendi kitapları için Allah’ın sözlerinin indirildiği gibi halidir veya bu cümleler insan bilincinden yeniden yazılmamıştır gibi bir iddia’da bulunmazlar. Kuran ile diğer kitapların farkı budur. Kuran ve Tevrat arasında farklar varsa bu sebeptendir. Örneğin; İnciller havarilerin ve ilk Hristiyanların sözleri olarak bilinir, Tevrat Ezra’nın ve Rabbi’lerin akıllarında kalmış şekliyle yazılan kitap olarak kabul edilir ve TANAH’ın diğer kitapları ise zaman içinde Yahudi halkının Allah’tan gelen emirleri derleyip toparladıkları kitaplar olarak kabul edilir.

O yüzden mesela İnciller arasındaki bir kısım ufak çelişkiler sorun oluşturmaz, çünkü zaten insan hataları karışabileceği kabul edilmiştir. Durum böyle iken Kuran insanların yanlış olarak kitaplara geçmesini sağladığı konuları düzeltmiştir. Bu yüzden Kuran ile Tevrat’ın ve İncil’in bazı anlatıları arasında isim, yer veya başka bir ayrıntı farkı varsa, yukarıda anlattığımız gerçekler baz alındığında Kuran’ın önceki kitaplardaki yanlış yazılanları düzelttiği anlaşılır ve bu farklılıklar Kuran’a göre bir çelişki değildir.

Zaten Kuran ve Tevrat arasındaki benzerlikleri gösterip Kuran’ın Tevrat’ı taklit ettiğini söyleyen kişiler, Kuran ve Tevrat arasındaki farkları görünce neden Kuran’ın amacı Tevrat’ı taklit etmek değildir demiyorlar. Bu da ateistlerin ciddi çelişkilerinden biridir.

KAYNAKLAR

 1. HASANOĞLU, E., Erken dönem yahudi̇ kaynaklarina göre tanahin kanoni̇ze edi̇lmesi̇. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD), 2015. 17(32): p. 25-48.
 2. Greenberg, Moshe, “The Stabilization of the Text of the Hebrew Bible”, Journal of the American Oriental Society, 76: 3 (1956), s. 161.
 3. Alon, Toldot ha-Yehudim, I, 171-172.
 4. B. Şabat 13b, 30b; B. Hagiga 13a.
 5. Pesahim 4: 10; B. Pesahim 62b; B. Sanhedrin 100b.
 6. Zeev Veysman, Mavo le-Mikra, Tel Aviv: ha-Universita ha-Petuha, 1990, s. 176.
 7. Sanhedrin 10: 1; B. Sanhedrin 90a.
 8. Y. Sanhedrin 10:1.
 9. Veysman, Mavo le-Mikra, s. 120.
 10. Alon, Toldot ha-Yehudim, I, 172.
 11. Lester L. Grabbe, “The Law, the Prophets, and the Rest: the State of the Bible in PreMaccabean Times”, Dead Sea Discoveries, 13: 3 (2006), s. 328.
 12. Sanhedrin, 21b.
 13. Grabbe, “The Law, the Prophets”, s. 335-336.